آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-10-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-10-10
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1401-10-10
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-10-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-10-10
تاریخ شروع همایش
1401-09-12
تاریخ پایان همایش
1401-11-25

برگزار کنندگان


حمایت کنندگان

فرم شرکت در همایش